Close

Not a member yet?Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login
Regulamin

Zanim Państwo dokonają wpłaty prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem sklepu internetowego.

Sklep internetowy, działający pod adresem www.naszdywan.pl (dalej Sklep Internetowy), prowadzony jest przez firmę  INTERWAT Sp. Jawna z siedzibą w Łodzi.

1. Dane Sprzedawcy:

INTERWAT Sp. Jawna Konrad Jaśkiewicz i wspólnicy
94-125 Łódź,
Ul. Kolarska 177
KRS 0000013616 - Sąd Rejonowy w Łodzi
NIP 727-012-79-26

2. Oferta przedstawiona przez Sklep Internetowy na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu Internetowego, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Każde zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego będzie wiążące tylko wówczas, gdy zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę.
3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą:
- osobiście lub listownie, na adres wskazany w punkcie 1 Regulaminu,
-  telefonicznie, pod numerem: 42 6743322  (standardowe koszty połączenia),
- telefonicznie, pod numerem: 600208610 (mogą wystąpić wyższe koszty połączenia, niż standardowe),
- faksem, na numer: 42 6743322  (standardowe koszty połączenia),
o pocztą elektroniczną na adres: naszdywan@o2.pl
4. Warunkiem koniecznym dokonania zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. Możliwe jest również składanie zamówień telefonicznie, dzwoniąc na numery podane w punkcie 3 Regulaminu. W takim przypadku formularz zamówienia w imieniu Klienta wypełnia konsultant Sklepu Internetowego. W każdym przypadku zamówienie takie będzie miało charakter jednorazowy. Zobowiązania konsumenta wynikające z tak zawartej umowy ograniczają się do odbioru zakupionego towaru i zapłaty całej ceny.
5. Zakupione towary będą dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski. Dopuszcza się wysyłkę towarów poza teren Polski po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu z Klientem warunków dostawy i formy płatności.
6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwość, na przykład tych, w których podane przez Klienta dane nie pozwalają na potwierdzenie zamówienia (np. brak numeru telefonu bądź adresu e-mail).
7. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
8.Ceny produktów oferowanych przez Sklep Internetowy oraz koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (podatek VAT). Wszystkim Klientom wystawiamy faktury zgodnie z danymi podanymi przez Klienta w formularzu zamówienia. Klient, który nie życzy sobie faktury, a jedynie paragon fiskalny, proszony jest o zamieszczenie takiej informacji w uwagach do zamówienia. Faktura (w przypadku zwrotu towaru faktura korygująca) przesyłana jest w formie elektronicznej (standardowo) lub w formie papierowej pocztą. Fakturę (w przypadku zwrotu towaru fakturę korygującą) przesyłaną w formie elektronicznej (plik pdf) Klient może pobrać z Internetu klikając w link, który otrzyma na podany w zamówieniu adres e-mail. Klient, który życzy sobie fakturę (w przypadku zwrotu towaru fakturę korygującą) w formie papierowej, proszony jest o przekazanie tej informacji w dowolnej formie. Bezpłatne oprogramowanie do odczytania plików pdf można pobrać ze strony http://get.adobe.com/pl/reader/.
9. Klienci Sklepu Internetowego mogą korzystać z następujących form płatności:
- przelew,
- płatność przy odbiorze towaru,
- płatność szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Payu,
- płatność kartą kredytową za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Payu.
W przypadku płatności przelewem należną kwotę należy przelać na konto:
mbank: 18 1140 2004 0000 3802 7410 9037
W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia podany w e-mailu z potwierdzeniem zamówienia.
Dla danej transakcji sprzedaży Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyżej podanych form płatności.
10. Produkty bezpośrednio dostępne w naszych sklepach bądź w Magazynie Centralnym są przygotowywane do wysyłki niezwłocznie po:
- potwierdzeniu zamówienia i potwierdzeniu zaksięgowania płatności na naszym koncie – w przypadku płatności przelewem,
potwierdzeniu zamówienia – przy pozostałych formach płatności.
11. Klienci mogą, z zastrzeżeniem pkt 12, odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionych towarów. Warunkiem skorzystania z przysługującego Klientowi prawa jest dostarczenie do Sprzedawcy przed upływem ww. terminu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać przesłane pocztą - decyduje data stempla pocztowego, faksem lub mailem. Przy sporządzaniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zaleca się korzystanie z formularza dostępnego na stronie internetowej www.naszdywan.pl. W przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną dokonującą w Sklepie Internetowym zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W każdym innym przypadku zwracany towar musi być pełnowartościowy i nienoszący znamion używania oraz musi posiadać komplet metek. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot płatności nastąpi nie później, niż w terminie czternastu dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności będzie jednak wstrzymany do chwili otrzymania towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
13. Pełne pouczenie o odstąpieniu od umowy przez Klienta, który jest osobą fizyczną dokonującą w Sklepie Internetowym zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
14. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
15. W przypadku towarów będących przedmiotem umów, o których mowa w pkt. 12, Sprzedawca przystąpi do przygotowania tych towarów po otrzymaniu od Klienta całej ceny lub zaliczki w uzgodnionej wysokości. W przypadku wpłaty zaliczki Klient zobowiązany jest do zapłaty pozostałej ceny w terminie:
- 14 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy, że towar jest gotowy do wysłania – w przypadku, gdy płatność powinna nastąpić przed wysłaniem towaru,
- 14 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy, że towar jest gotowy do odbioru – w przypadku, gdy Klient wybrał opcję osobistego odbioru towaru w jednym ze sklepów stacjonarnych Interwat
- przy odbiorze towaru od kuriera – w przypadku płatności za pobraniem.
 16. Brak zapłaty w terminie pozostałej ceny (w tym odmowa przyjęcia przesyłki przy płatności za pobraniem) będzie traktowane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta (Kupującego).
Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
17. W przypadku stwierdzenia wad zakupionych towarów Klient odsyła towar Sprzedawcy wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Przy sporządzaniu zgłoszenia reklamacyjnego zaleca się korzystanie z formularza dostępnego na stronie internetowej www.arte.pl. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w punkcie 1 Regulaminu. Przed odesłaniem reklamowanego towaru prosimy (choć nie jest to konieczne) o kontakt z naszymi konsultantami pod jednym z numerów telefonów, o których mowa w punkcie 3 Regulaminu. Nasi konsultanci pomogą Państwu zorganizować przesyłkę na nasz koszt.
18. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
19. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.Towar przesłany do sklepu w ramach reklamacji musi być czysty zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami higieny. W odniesieniu do produktów nie spełniających tego warunku sklep zastrzega sobie prawo odmowy rozpatrzenia reklamacji.

 

  • Reklamacji nie podlegają:

    • naturalne zużywanie
    • uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej.
    • uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek, napraw i zmian dokonanych przez użytkownika lub niepowołane osoby trzecie,
    • uszkodzenia powstałe w okolicznościach, za które nie odpowiada wytwórca i sprzedajacy, a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania wyrobów


20. Dane osobowe Klientów podawane podczas zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem pkt. 21, wyłącznie w celu realizacji zamówień. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
21. Klient może dodatkowo wyrazić Sprzedawcy zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu. Dane te będą wykorzystywane do przesyłania klientowi ofert marketingowych, w tym informacji handlowych, dotyczących produktów i usług własnych Sprzedawcy.
22. Do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego stosuje się wyłącznie język polski oraz prawo polskie.
23. Rozmowy telefoniczne z konsultantami Sklepu Internetowego, w trosce o wysoki poziom usług, mogą być nagrywane.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów – w przypadku, gdy Klient jest konsumentem (osobą fizyczną dokonującą w Sklepie Internetowym zakupów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), lub przepisy innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego w Polsce.
25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego naszdywan.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
26. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
27. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.
28. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 30. 29. Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Prawo odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Oświadczenie można przesłać:
pocztą na adres: Interwat Sp. J. Konrad Jaśkiewicz i wspólnicy 94-125 Łódź, Kolarska 177
pocztą elektroniczną na adres: naszdywan@o2.pl
w faksem na numer: 42 674 33 22

Nasi konsultanci chętnie Państwu pomogą w tej procedurze. Są oni dostępni, z wyjątkiem świąt, od poniedziałku do soboty w godzinach 9-16 pod numerami telefonów:
42 674 33 22 (standardowe koszty połączenia),
600 208 610 (mogą wystąpić wyższe niż standardowe koszty połączenia)
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Proszę odesłać (dostarczyć) nam zwracane towary na adres: Interwat Sp.J. 94-125 Łódź, ul. Kolarska 177. Jeżeli mają Państwo takie życzenie, chętnie pomożemy Państwu zorganizować odesłanie nam zwracanych towarów.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

W przypadku, gdy zwracacie Państwo zakupiony u nas dywan korzystając z naszej oferty dotyczącej organizacji przesyłki zwrotnej, obowiązują Państwa ryczałtowe ceny takiej przesyłki, które wynoszą odpowiednio:Szerokość dywanu Ryczałtowa cena brutto przesyłki zwrotnej:
do 120 cm 35 zł*/**
powyżej 120 cm do 200 cm 50 zl*/**
dywany większe, które zostały Państwu dostarczone kurierem  55 zł*/**
dywany większe, które zostały Państwu dostarczone inna firmą kurierską - Indywidualna wycena – konieczny kontakt z konsultantem
*) Uwaga: cena przesyłki zwrotnej może zostać zwiększona, jeżeli przesyłka nie zostanie przygotowana lub zostanie nadana niezgodnie z naszymi instrukcjami, w szczególności jeżeli wymiary przesyłki zweryfikowane przez UPS spowodują potraktowanie jej jako dużej paczki (informacja o parametrach dużej paczki podana jest poniżej) - cena przesyłki zwrotnej zostanie powiększona o 142 złote;

Ponadto uprzejmie przypominamy, że:
zwracany towar musi być przygotowany do wysłania w analogiczny sposób, w jaki przygotowany był przez nas w dostarczonej Państwu przesyłce:, w szczególności:
- jeżeli otrzymali Państwo dywan zwinięty w rulon, zwracany dywan również powinien być starannie, ciasno zwinięty w rulon;
- jeżeli otrzymali Państwo dywan złożony w kostkę, zwracany dywan powinien być starannie złożony w kostkę o tych samych wymiarach;
- zwracany towar musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu – dywan powinien być zapakowany w odpowiednio grubą folię - niewłaściwe zabezpieczenie może spowodować uszkodzenie towaru podczas transportu, a tym samym spowoduje odmowę jego przyjęcia przez nas, jako zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy;
folia musi ściśle przylegać do dywanu, sugerujemy używanie taśm samoprzylepnych;
poza ściśle przylegającą do dywanu folię nie mogą wystawać żadne części opakowania (luźna folia, sznurek, taśma).

**)ceny uwzględniają okoliczność, że Klient samodzielnie wydrukuje, przesłaną przez nas pocztą email, etykietę zwrotną DPD (wiąże się to z koniecznością dostępu do komputera i drukarki). Etykietę tę należy przekazać kurierowi odbierającemu dywan. W przypadku, gdy taka etykieta nie będzie mogła być przygotowana przez Klienta, istnieje możliwość dostarczenia etykiety przez kuriera za dodatkową opłatą w wysokości brutto 20 zł.

Dlaczego spakowanie dywanu jest tak ważne?

Firmy kurierskie korzystają z automatycznego pomiaru wymiarów i wagi przesyłki. Wystający poza obrys rulonu kawałek folii, taśmy czy sznurka powoduje automatycznie, że zmierzone wymiary paczki, uwzględniając te wystające części, są większe. Jeżeli wymiary paczki są większe niż zadeklarowane, firma kurierska dolicza do takich paczek dodatkowe opłaty. Opłaty te bardzo wzrastają, gdy po zmierzeniu paczka zostanie zakwalifikowana jako duża paczka – dopłata ta wynosi 142 zł.

Co to jest duża paczka?

Z dużą paczką, i w konsekwencji z naliczeniem dodatkowych wysokich opłat za przesyłkę, mamy do czynienia w sytuacji, gdy
-  przypadku rulonu suma długości oraz czterokrotności średnicy rulonu przekroczy 300 cm.
- w przypadku kostki, suma długości oraz obwodu [obwód = (2 x szerokość)+ (2 x wysokość)] przekroczy 300 cm.

Prosimy również o odpowiednie zabezpieczenie przesyłanego dywanu przed przetarciem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu. Ryzyko jego uszkodzenia w czasie transportu w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia spoczywa na Kliencie.


Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Wzór formularza odstąpienia od umowy


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na naszej stronie internetowej http://www.naszdywan.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór Formularza wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:,Interwat Sp.J. 94-125 Łódź, ul. Kolarska 177
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) następujących rzeczy(*) wykonaniu następujących rzeczy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na /o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
-Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
-Data

 

Adres magazynu głównego:

wjazd od ul. A.Struga 86
90-557 Łódź
tel(+48) 600 208 610 tel: (+48) 604 636 973
tel/fax: (+48) 42 674 33 22
naszdywan@o2.pl

Polecamy

Copyright

Sklepy internetowe Sklepnij.pl Copyright MetroStudio.pl 2023